Общи условия

 

Поместените тук Общи условия имат за цел да регулират отношенията между фирма "Савио Козметикс” 
тел.: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68, e-mail: office@naturale.bg, office@savio.bg / sales@ savio.bg, която за краткост ще бъде наричана Доставчик в този документ и потребителите, наричани Клиенти  на електронния магазин https:// savio.bg, именуван в текста: savio.bg.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
1. Наименование на Доставчика: "Савио Козметикс" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, София 1527, кв. "Оборище”, ул. "Тракия” № 15. 
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София 1527, кв. "Оборище”, ул. "Тракия” № 15.
4. Данни за кореспонденция: "Савио Козметикс" ЕООД
България, гр. София 1527,ул. „Тракия” № 15, тел.: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68

E-Mail:office@naturale.bg , office@ savio.bg , sales@ savio.bg.
 
НАДЗОРНИ ОРГАНИ:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
Тел.: (02) 940 20 46,Факс: (02) 940 36 40,E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
Тел.: 02 / 980 25 24 ,Факс: 02 / 988 42 18 ,Гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg
Комисия за защита на конкуренцията България  София 1000, бул. "Витоша" №18  Телефон: (02) 935 61 13,Факс: (02) 980 73 15 ,Уеб сайт: www.cpc.bg 

Описание на дейността на savio.bg
savio.bg. e електронен магазин, предлагащ услугата ‘’онлайн пазаруване’’, позициониран на интернет адрес с домейн  https://savio.bg и осигуряващ на Клиентите възможност за покупка  на предлаганите в него продукти и директна доставка на територията на Република България. Клиентите имат гарантираното право да сключват договори за покупко-продажба и доставка на продаваните от savio.bg стоки, в това число следното:
1. Да се регистрират и създадат свой профил, с цел запознаване с продуктите на savio.bg. и потребление на допълнителните услуги, касаещи получаването на информация.
2. Да се запознаят с продуктите, техните особености, парична стойност и възможности за доставка.

3. Да създават договорни отношения, касаещи покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от savio.bg.
4. Да бъдат информирани относно новите продукти, включени към асортимента на savio.bg.
5. Да осъществяват електронни изявления, касаещи подписването или изпълнението на договори, сключени със savio.bg. чрез досъпния в Интернет интерфейс на страницата на savio.bg.
7. Да бъдат информирани, относно своите, гарантирани от закона права основно посредством находящия се в Интернет интерфейс на страницата на savio.bg.

Доставчикът осигурява доставката на предлаганите от него продукти добросъвестно, съобразно предвидените в закона права наКлиентите, покривайки критериите и условията, залегнали в потребителското или търговското право, както и възприетите в практиката изисквания.

Съгласявайки се с настоящите Общи условия Клиентите сключват с Доставчика  договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани на адрес https://savio.bg Договорът е изготвен и се сключва на български език, след което се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът поема задължението да осигури доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на стоките,  посочени от него чрез досъпния в Интернет интерфейс на страницата на savio.bg.
Клиентите разполагат с правото да коригират грешки при въвеждането на информация, единствено преди отправяне на изявлението за сключване на договор с Доставчика.

Клиентите се ангажират да  заплатят на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, посочени на https://savio.bg и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на сумата, обявена от Доставчика на адреса на savio.bg  в Интернет.

Срок за обработване и доставка на заявените поръчки: Всяка поръчка, направена в делничен ден в диапазона 00:00 - 12:00 часа се обработва в рамките на същия ден. Поръчка, заявена в делничен ден след 12:00 часа се обработва след 10:00 часа на следващия работен ден. Поръчка, заявена след 12:00 ч. в петък (или последен работен ден, преди почивни/празнични дни) се обработва след 10:00 часа в понеделник или на първия работен ден от следващата седмица. Продуктите, поръчани чрез интерфейса на страницата на savio.bg  се доставят от куриер в рамките на 2-5 работни дни на адрес, посочен от клиента. Изключение правят местата, обслужвани по график.
 
Периодът на доставка може да бъде удължен в почивни дни, официални празници или при възникване на форсмажорни обстоятелства.  https://savio.bg си запазва правото еднолично, без да уведомява Клиента да удължи посочените срокове за период до седем дни.
Забавяне на доставката в упоменатите срокове е възможно във всички случаи, за което ще бъдете своевременно информирани от служител на компанията. https://savio.bg не носи отговорност за забавена доставка, когато вина за това има куриерът, анагажиран да извърши доставката. 
Цена на доставка: 3.00 лв.
Доставката е безплатна при поръчки, надвишаващи сумата от 65 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА savio.bg

Клиентът следва да въведе, избрани от него потребилско име и парола за отдалечен достъп, за да може да сключва договори за покупко-продажба със savio.bg
Клиентът сам определя името и паролата за отдалечен достъп, с които се регистрира  на сайта на Доставчика savio.bg. Онлайн регистрацията се извършва съобразно посочената на сайта процедура.

Попълвайки своите данни и натискайки бутон "Регистрация", Клиентът  декларира, че е запознат с посочените тук Общи условия, няма възражения относно тяхното съдържание и се счита задължен да ги съблюдава безусловно. 

Доставчикът е длъжен да потвърди, направената регистрация, като изпрати писмо на посочения от Клиента електронен адрес.  Със създаване на акаунта, между Клиент и Доставчик възникват договорни отношения.

Клиентът се задължава да предостави актуални данни, отговарящи на истината при извършване на регистрацията. При промяна на обстоятелствата, Клиентът е длъжен да актуализира своевременно данните, които е посочил в своята регистрация.

При въвеждане на съответното име и парола за достъп се приема, че електронните изявления са извършени от лицето, посочено в данните, с които е направена регистрацията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Доставчикът се задължава:
1.Да предостави отговор на въпроси и искания, отправени от Клиента.

2.Да прехвърли собствеността на стоката, представляваща предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние на Клиента. 

3.Да доставя заявената от Клиента стока в определения срок, като изключение правят случаите, в които са на лице форс мажорни обстоятелства.

4.Да гарантира съответствието на стоката, закупена със сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

5.Да разглежда и разрешава евентуални  проблеми, свързани с предоставяните стоки.

6.Да предприеме необходимите стъпки за защита на личните данни на Клиента, в съответствие със Закона за защита на личните данни.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Клиентът се задължава: 
1.Да посочва винаги пълни, точни и коректни данни. 
2.Да заплати сумата, на която възлиза поръчаната от него стока.
3.Да покрие разходите по доставката, когато такива са налични.
4. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, като я приеме лично или надлежно овласти друго лице за това. Получателят на пратката е длъжен да заплати цената на стоката и разходите по доставката от името Клиента.
5.Да действа в съответствие с българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, и създадените с практикатаправила; да не накърнява репутацията на други лица и да не подтиква към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпни деяния, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не накърнява чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост.
6.Да уведомява своевременно онлайн магазина винаги, когато е на лице извършено или открито нарушение.
7.Да не възпрепятства правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения, да съблюдава наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от неговото използване.
8.Да не извлича с помощта на технически средства или посредством технически методи информационни ресурси или части от информационни ресурси, които са част от базата данни, разположена на уебсайта на онлайн магазина, с които цели да изгражда собствена база данни в електронна или друга форма.
9.Да не използва информационните ресурси, като текстове, снимки, банери и други, разположени на сайта с умисъл за злоупотреби или други цели. Позволено е само лично ползване.
10.Да не се представя за друго лице, или по друг начин да извършва заблуда спрямо трети лица, относно своята самоличност или принадлежност към определена група хора; да не извършва действия, които са в разрез с настоящите Общи условия.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Клиентите са длъжни да използват интерфейса на страницата на Доставчика с цел сключване на договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в savio.bg.

Процедурата по сключване на договор за покупка-продажба между Клиентите и Доставчика на стоките е следната:

Извършване на регистрация в savio.bg и предоставяне на необходимите данни, в случай че Клиентът  няма регистрация в savio.bg. до този момент
2. Влизане в системата с намерение за извършване на поръчки на savio.bg чрез идентификация с име и парола.
3. Избор на една или повече стоки, предлагани на savio.bg, които да бъдат включени в списък с продукти за покупка.
4. Избор на стоки от предоставения списъка с продукти за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
5. Предоставяне на данни, касаещи извършване на доставката и плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката.
7. В случай, че покупката бъде осъществена без регистрация в сайта, Клиентът задължително трябва да отбележи, че приема настоящите Общи условия преди да потвърди поръчката.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Доставчик и Клиент сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка стока, заявена от клиента, дори когато се касае за няколко продукта, посочени с едно електронно изявление и те са част от един и същ списък с продукти за покупка.

Доставчикът има правото да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните чрез отделни договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Клиента стоки се осъществява от избран от Доставчика дистрибутор на съответната стока или куриер, за което уведомява Клиента в момента на доставката.

Клиентът упражнява своите права във връзка с доставените стоки в рамките на всеки отделен договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма тежест по отношение на договорите за покупко-продажба на останалите стоки.  

Клиентът е задължен да посочва коректно и недвусмислено договора и продукта, относно които упражнява своите права.

Клиентът има възможност да заплати общата стойност на отделните договори за покупко-продажба при заявяване на поръчката на стоките или при тяхното получаване.

Индивидуалните особености и параметри на стоките, предоставени от Доставчика са поместени в профила на всеки продукт на сайта на savio.bg

Стойността на стоките, включително всички данъци и такси е посочена от Доставчика в профила на всеки продукт, намиращ се в сайта на savio.bg.

Доставчикът  си запазва правото по своя преценка да коригира цени, количества, начин на плащане и доставка, а също и дизайна и технологията на сайта, без да е длъжен да информира Клиента за това предварително, както и да спре или премахне информация относно дадена стока или определена категория.

Размерът на пощенските или транспортните разходи, които не са калкулирани в цената на отделните продукти се определя от Доставчика и посочените от него дистрибутори. Информацията за това се предоставя на Клиента при избора на стоките, за които сключва договора за покупко-продажба.

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора са посочени в настоящите Общи условия и са част от информацията, предоставена на Клиента на сайта на Доставчика - savio.bg.

Информацията, поднесена на Клиентите е актуална единствено към момента, в който може да бъде визуализирана на сайта на Доставчика - savio.bg, преди сключване на договора за покупко-продажба.

Доставчикът си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка в случаите, когато избраните от Клиента продукти не са достъпни. В случай, че заявена стока липсва, като складова наличност, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява Клиента за нейното изчерпване, посредством съобщение до посочен от него електронен адрес или телефонен номер.

Клиентът има право да откаже поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от датата на тяхното получаване съобразно условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП, при условие , че те не са използвани, не е нарушена целостта на тяхната опаковката и стоката е във вида, в който е получена. Отказът Може да се осъществи чрез посочените на сайта на Доставчика  начини. Разходите по транспорта в тези случаи са изцяло за сметка на Клиента и се заплащат на куриера при вземане на отказаните стоки с цел тяхното транспортиране обратно до Доставчика. Стойността на стоките се възстановява на Клиента според начина на плащане, с изключение на разходите по транспорта.

Задължение на Клиента е да провери съдържанието на пакета за съответствие с поръчания продукт при получаване на пратката. В случай на несъответствие на получените с поръчаните стоки, Доставчикът прави замяна на продуктите за своя сметка, без да начислява допълнителни такси на Клиента.
При условие, че Клиентът констатира липса на стоки при доставка на поръчката, в присъствието на дистрибутора или куриера, Доставчикът има право да предложи алтернативни продукти със същата парична стойност. В случай, че Клиентът откаже замяна на продуктите, Доставчикът  възстановява заплатената за тях сума.

При наличие на проблем, касаещ закупен продукт, можете да се свържете с наш представител на телефон: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68 e-mail: office@ savio.bg / sales@ savio.bg.  При ситуация, в която се констатира дефект на  закупения продукт, Доставчикът поема ангажимент да го замени с нов, като транспортните и други разходи, свързани с получаване и връщане на стоката остават за сметка на Доставчикa.

Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, залегнали в българското законодателство, касаещи етикетирането, промотирането и продажбата на козметични продукти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Доставчикът се ангажира да предприеме мерки за защита на личните данни на Клиента, в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Клиентът приема факта, че фирма  "Савио Козметикс” и нейните служители, в зависимост от своите задължения разполагат с  достъп до част или цялата информация, касаеща неговата индентификация, в качеството му на потребител, като: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на продукти, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail адрес и данни за фактура, когато потребителят е заявил желание да получи такава. Фирма ‘’Савио Козметикс’’ и нейните служители нямат право да разпространяват, оповестяват, предоставят или преотстъпват на трети лица по никакъв повод тази информация, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи, в съответствие с действащото в Република България законодателство.
Доставчикът не може да  обработва, нито да предава на трети страни данните,  записвани автоматично и които не са част от регистрацията, с която Клиентът осъществява достъп до savio.bg,  като например - използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници и др. Този тип информация, сама по себе си не може да послужи за идентификация на конкретен потребител и се ползва единствено с цел диагностика, статистически анализ, поддръжка на функционалността и оптимизиране на сайта .

С оглед гарантиране сигурността на личните данни на Клиентите, Доставчикът ги изпраща единствено на e-mail адрес, посочен от Клиента към момента на регистрацията.

Доставчикът разполага с правото да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният не декларира изрично своето несъгласие за това.

Клиентът се съгласява с правото на Доставчика да му изпраща по всяко време електронни съобщения, включително и бюлетин или оферти за покупка на стоки, през периода, в който е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Доставчика.

Клиентът се съгласява с правото на Доставчика да събира, съхранява и обработва данни, отнасящи се към неговото поведение при използване на електронния магазин на Доставчика.

Доставчикът има право по всяко време да изиска от Клиента легитимиране и удостоверяване достоверността на всяко едно от обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни, през периода, в който регистрацията му в онлайн магазина е активна. 

В случай, че поради някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите потребителски име и парола, Доставчикът е свободен да прибегне до обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://savio.bg/forgotten

Всеки регистриран Клиент се ползва от правото да заяви желание за изтриване на въведените от него лични данни, като това ще доведе и до заличаване на, използваните от него потребителско име и парола. За да се възползва от това си право, Клиентът следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, изпращайки цялата информация, въведена от него при регистрацията.

ОТГОВОРНОСТ
Клиентът се задължава да обезщети и освободи от отговорност Доставчика в случай на съдебни искове и други претенции от страна на трети лица (независимо дали има основание за тях или не), относно всички загуби и разноски (включително адвокатски хонорари и съдебни такси), произтичащи от или свързани с: 
(1) неизпълнение на някое от задълженията, залегнали в този договор, 
(2) накърняване на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, 
(3) нерегламентирано прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за периода и при условията, при които е валиден договора. 
(4) невярно деклариране на наличие или отсъствие на качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Доставчикът се освобождава от отговорност в случай на непреодолими обстоятелства, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпоредби на компетентните държавни органи.

Доставчикът не носи отговорност за загуби и щети, които Клиентът е причинил на трети лица.

Доставчикът не е отговорен за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени загуби, причинени на Клиента по време на използване или неизползване на savio.bg  и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

Доставчикът не е отговорен за времето, в което savio.bg  не е достъпен за Клиентите, в случаите на форс мажорни обстоятелства и условия, намиращи се извън неговия пряк контрол.

Доставчикът не носи отговорност  в случай на щети, нанесени чрез коментари, мнения и публикации, поместени под продуктите, новините и статиите в savio.bg, включително и при увреждане на здравословното състояние на Клиентите.

Доставчикът не носи отговорност, когато са пренебрегнати мерките за сигурност при работа с техническото оборудване и от това последва загуба на информация, неправомерно изтичане на информация, нежелан достъп до информация, ограничаване достъпа до информация и други сходни последствия.

Доставчикът е освободен от отговорност при сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, които са настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, представящо за Клиента, в случай че от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Клиент и Доставчик са задължени взаимно да защитават своите права и законни интереси, както и да пазят търговските тайни, станали тяхно достояние по време на изпълнение на договора и настоящите Общи условия.

Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение, без да информира и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора,  ако установи, че Клиентът използва savio.bg  в разрез с посочените тук Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в онлайн търговията.

Клиент и Доставчик нямат право да правят публично достояние писменната или устна кореспонденция, проведена между тях по време и след изтичане валидността на договора. За публично оповестяване може да се счете публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и уговорки, посочени в специален договор, сключен между Доставчик и Клиент, с предимство се ползват клаузите на специалния договор.

Евентуална недействителност на някоя от разпоредбите, включени в тези Общи условия не причинява недействителност на целия договор.

В случай на неуредени в този договор въпроси, касаещи неговото изпълнение и тълкуване, се прилагат действащите към момента закони на Република България.

Настоящите Общи условия са валидни за всички клиенти и влизат в сила на 01.01.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Доставчикът си запазва правото да коригира и допълва настоящите Общи условия по всяко време, при което всички изменения и допълнения влизат в сила, без да е необходимо предварителното съгласие на Клиентите. Измененията и допълненията стават валидни автоматично в момента на тяхното публикуване на интернет страницата на savio.bg. Клиентът се задължава да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуалните промени.